Çevre Danışmanlık, Çed Raporu Çevre İzinleri, Çevre Görevlisi

Çed, Çed Raporu, Çevre Danışmanlık FirmalarıÇed raporu: Bir bölgeye herhangi bir konuda yatırım gerçekleştirilmeden önce, çevreyle olan ilişkisinin incelendiği bir rapordur. Bu raporda, işletmenin yatırım gerçekleştirilmeden önce, yatırımın faaliyette olduğu süreçte, ve yatırımın faaliyet ömrünün tamamlanmasından sonraki süreçte toprak, su, hava gibi çevresel etmenlerle olan ilişkisini detaylarıyla incelenmektedir.

ÇED Raporu, Ön Çed Raporu ve ÇED Raporu olmak üzere ikiye ayrılır. Yatırımın kapasitesine göre Çevre Bakanlığının belirlemiş olduğu yönetmelikten hangi sınıfa girdiği tespit edilir ve buna göre Ön ÇED ise yatırımın gerçekleştirildiği ilin resmi makamlarından alınan olumlu görüşler neticesinde tamamlanır. Ya da ÇED kapsamına girer ise Çevre Bakanlığından alınacak görüşler esas alınır. ÇED Raporu neticesinde ; ” Yatırımın Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumludur veya Olumsuzdur” şeklinde bir sonuç alınır. Bu sonuç neticesinde yatırıma başlanılabilir.

Çed Raporunu, Çevre Bakanlığından Çed Yeterlik belgesi almış firmalar yazabilir.
tehlikeli_atik_64754Özer AKDEMİR

İzmir

Tarihte “Bin Pınarlı İda” olarak bilinen Kaz Dağları’nın suları ile beslenen ovalarda günümüzde asit gölleri var. Vahşi madencilik sonrası hiçbir rehabilitasyon yapılmadan terk edilen çukurlar, zamanla asit gölleri haline geldi. Sadece Etili bölgesinde 8 tane olan bu asit göllerindeki suların derelere karışması nedeniyle her yıl binlerce canlı ölüyor. Yöredeki asit gölleri ve asit maden drenajı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalar çok önemli bir çevre sorununun varlığına dikkat çekiyor.

continue reading…
Su Kaynakları Mühendisliği

hidrojeolojiketutSu Kaynakları Mühendisliği dalında hizmetlerimiz çok özel sayılabilecek türde konulardan oluşmaktadır. Bunlar arasında havza yönetim modelleme hizmetleri, taşkın erken uyarı sistemleri, yağış ve akış tahmin sistemleri, su kalitesi analizleri gibi modern modelleme teknikleri ağırlıklı çalışmalar bulunmaktadır.

 

Akarsular  

 • Akım, su kalitesi ve sediment taşınımı modellemesi
 • Hidrolojik modelleme
 • Taşkın modellemesi
 • Gerçek zamanlı taşkın tahmini ve erken uyarı      sistemleri
 • Akarsu – kıyı etkileşimi
 • Barajlar ve rezervuarlar

Hidrodinamik, taşınım ve su kalitesi modellemesi

 • Rezervuar operasyonları
 • Rezervuar yönetimi ve işletim optimizasyonu
 • Çevre etki değerlendirmeleri
 • Havzalar

Su kaynaklarının planlaması ve işletilmesi  

 • Havza yönetim
 • GIS tabanlı veri işletim ortamları
 • Sulak alan yönetimi
 • Su dengesi
 • Yeraltı suları

Su kaynaklarının kullanım simulasyonu

 • Yüzey suyu – yeraltı suyu etkileşiminin modellenmesi
 • Yeraltı suyu modellemesi
 • Yeraltı suyu yönetim planlaması
 • Yeraltı suyu kalitesi

Tarımsal alanlar

 • Tarımsal kirlilik yayılım modellemesi
 • Tarımsal sulama yönetimi
 • Tarımsal arazi kullanım değerlendirmeleri

 

http://www.hidrojeolojiraporu.com

 

 

 

 

 

 

 
BASF Bölgesel Pazar Geliştirme Uzmanı Uğur Ergin, 2012 sonu itibariyle Türkiye’nin Avrupa’da 10. en büyük rüzgar pazarı olduğunu söyledi. Gaziantep Üniversitesi`nde geçtiğimiz hafta sonu Alternatif Enerji ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde gerçekleştirilen Alternatif Enerji Semineri” kapsamında “Kimyanın kolaylaştırıcı rolü” başlıklı bir sunum yapan BASF Bölgesel Pazar Geliştirme Uzmanı Uğur Ergin, 2012 sonu itibariyle Türkiye’nin Avrupa’da 10. en büyük rüzgar pazarı olduğunu söyledi.

ÇİN, ABD VE ALMANYA İLK ÜÇ

BASF`den Uğur Ergin, Kimyanın kolaylaştırıcı rolü başlıklı sunumunda “2050 yılında 9 milyar insan ve hala sadece tek bir dünya olacak” diyerek rüzgar enerjisinin önemine ve ihtiyacına değindi. Ergin, sunumunda Türkiye’nin rüzgar pazarında önemli bir pazar olduğunun da altını çizerek “2012 sonu itibariyle toplam 75 GW’dan fazla kurulu gücü ile en büyük pazar olan Çin’i ABD ve Almanya izliyor. 2950 MW kurulu gücü ile Türkiye Avrupa’nın 10. en büyük rüzgar pazarı” dedi.

RÜZGARDA 2020 HEDEFİMİZ 1000 MW

Ayrıca seminerde, Enerjisa Rüzgar Proje Müdürü Serra Özer ile Enerjisa İş Geliştirme Müdürü İbrahim Erden, “Türkiye’de Rüzgar Gücü” başlıklı bir sunum gerçekleştirdiler. Sunum çerçevesinde, içinde oldukları pazarlarda rüzgar enerjisinin miktarını artırdıklarını ve hedeflerinin 2020 sonunda rüzgarda 1000 MW kurulu kapasiteye ulaşmak olduğunu vurguladılar.

Kaynak: Enerji Günlüğü -

 

 

 
emisyon_65347833Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Nedir?

Çevre yönetim birimi, “Çevre Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tâbi tesislerin faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin etkili olarak uygulanıp uygulanmadığını değerlendiren, tesis içi yıllık denetim programları düzenleyen birim”dir.

 Kimler Çevre Yönetim Birimi (ÇYB) Kurabilir?

Aynı vergi numarasına sahip işletmeler, aynı SGK numarasına sahip belediyeler, il özel idareleri ve mahalli idare birlikleri veya bunların iştirakleri ile yatak kapasitesi 20 ve üzerinde olan yataklı ve günübirlik tedavi kurumları çevre yönetimi faaliyetlerini çevre yönetim birimi ile yürütebilirler

continue reading…
ced_564739_7457Çevre Danışmanlık Firması (ÇDF) Nedir?

Çevre Danışmanlık Firması, çevre yönetimi hizmeti vermesi için Bakanlık tarafından belgelendirilen tüzel kişidir.

Çevre Danışmanlık Firması (ÇDF) nın Nitelikleri

1) Çevre danışmanlık firmasında en az 5 (beş) çevre görevlisinin sürekli istihdam edilmesi ve bunlardan;
a) Birinin, kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış koordinatör çevre görevlisi olması,
b) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 3 (üç) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre mühendisi veya çevre mühendisliği, çevre bilimleri veya çevre teknolojileri konularında yüksek lisans veya üzeri eğitim almış veya 7 nci maddenin ikinci fıkrası kapsamında belge almış çevre görevlisi olması,
c) En az birinin kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili olarak en az 2 (iki) yıllık mesleki tecrübeye sahip çevre görevlisi olması zorunludur.

continue reading…
cevre_74548759465Milli Parklar Yönetmeliği’ne yazılan ‘ucu açık’ bir cümle, HES’ten TIR garajına kadar geniş bir yapılaşmanın önünü açtı. Hukukçular duruma tepkili

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Milli Parklar Yönetmeliği’nde değişiklik yapıldı. Artık milli parklarda kamu yararı görülen, yapılmasının zorunluluk olduğu ileri sürülen her türlü yapıya izin verilecek.

Radikal gazetesinden Serkan Ocak’ın haberine göre, yönetmelik dünkü Resmi Gazete ’de yayımlandı. ‘Milli Parklar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ adlı yeni hüküm, 1986 tarihli Milli Parklar Yönetmeliği’nin 5. maddesine yeni bir bölüm ekliyor. Eklenen bölüm aynen şöyle: “İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez ve kesin bir zorunluluk arz eden tesisler için uzun devreli gelişme planı şartı aranmaz. İlgili kurumların görüşleri alındıktan sonra yapılan bu tesisler uzun devreli gelişme planlarına işlenir.”

continue reading…
ced_raporu_434Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yayınladığı genelgeyle maden aramalarında ÇED raporunun gerekip gerekmediğine valiler karar verecek

Türkiye genelinde maden, petrol, doğalgaz, kayagazı ve jeotermal arama projeleri için kritik önem taşıyan “ÇED gereklidir ya da gerekli değildir” kararlarını artık valilikler verecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yayınladığı genelgeye göre uygulama 1 Mart’ta yürürlüğe girdi. Bakanlığın 3 Ekim 2013’te yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği gereğince maden, petrol, doğalgaz, kayagazı veya jeotermal arama projelerine ilişkin “ÇED gereklidir ya da ÇED gerekli değildir” kararı verme yetkisi 27 Şubat tarihinde yayınlanan genelgeyle valiliklere devredilmişti.

Hürriyet gazetesinden Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, Bakan Güllüce’nin yayınladığı genelgede, valiliklerin gerekli işlemleri uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla ÇED Genel Müdürlüğü’nün talimatlarına uyulması da istendi. Talimatta ÇED Yönetmeliği uyarınca “ÇED gereklidir ya da gerekli değildir” kararı kapsamında gerçekleştirilen projeler için tanıtım dosyasına gerek olmadığına da dikkat çekilirken “Maden arama projelerine yönelik inceleme ve değerlendirme süreci içinde ‘yer görme’ prosedürü uygulanması gerek bulunmaz. Ruhsat sahibinin aynı olması koşuluyla birbirine mücavir birden fazla ruhsat için birden fazla dosyanın hazırlanmasında sakınca olmaz” denildi.

Hükümet, bürokrasi nedeniyle günler süren ÇED’in şartlarının esnetilmesi konusunda bir süredir çalışmalar yürütüyor. Hazırlıkları süren çalışmaya göre ÇED başvurusu yapan şirketin bir vize süresi içinde uyarı yapmadan 60 ceza puanı dolunca iptal edilen Yeterlilik Belgesi için esneklik getiriliyor. HES’ler, fabrikalar ve maden ocakları için verilen ÇED Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi üç yıldan dört yıla çıkarılıyor. Bakanlık bu amaçla dört yıl önce çıkarılan ÇED Yeterlilik Belgesi Tebliği’ni değiştiriyor. Başvurular 15 gün içinde değerlendirilecek.

 

 

 
ced_465485845421/11/2008 tarihli ve 27061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Çevre Denetimi Yönetmeliği” ‘nde yeniden değişiklikler yapılmış olup 12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete’de “Çevre Denetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”  olarak yayımlanmıştır Yayımlanan bu yönetmelik ile önceki yönetmeliğin 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

12 Kasım 2010 tarih 27757 sayılı Resmi Gazete’de Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik   yayımlanmıştır. Yukarıda yürürlükten kaldırılan maddeler bu yönetmelikte yeniden düzenlenmiştir. Çevre Denetimi Yönetmeliğinin amacı, çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerini düzenlemektir.

Tesis veya faaliyetlerin kendini izlemesi ve iç tetkikin gerçekleştirilmesi çevre yönetim birimi veya çevre görevlisi tarafından yapılır. Çevre yönetim birimi kurmayan ya da çevre görevlisi istihdam etmeyen tesis veya faaliyetler bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmalardan hizmet satın alır.

continue reading…
cevre_74548759465Çevre Görevlisi belgesi;

Çevre mühendisleri veya bu alanda yüksek yapmış kişiler ile aşağıda verilen meslek dallarında eğitim almış kişlerin bakanlıktan alacağı önemli bir belgedir. Çevre bakanlığının isteği üzerine Milli eğitim bakanlığı sınav yapar, bu sınavda 70 ve üzeri puna alan kişiler bu belgeyi almaya hak kazanır.

Çevre görevlisi olabilecek meslek dalları;

En az dört yıllık üniversitelerin balıkçılık teknolojisi mühendisliği, endüstri mühendisliği, fizik mühendisliği, gıda mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, inşaat mühendisliği, jeoloji mühendisliği, jeofizik mühendisliği, kimya mühendisliği, makine mühendisliği, metalurji ve malzeme mühendisliği, maden mühendisliği, orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, tekstil mühendisliği ve ziraat mühendisliği, fizik, veteriner, kimya veya biyoloji bölümlerinden mezun olmak ve Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak sınava girip başarılı olduktan sonra çevre görevlisi belgesini alabilirler.

continue reading…
Enerji Üretim Proje Lisans Danışmanlık Hizmetleri

Hes Hidroelektrik santral Baraj Güneş Rüzgar Enerjisi Yatırım Proje Danışmanlık, enerji lisansları alım satım alış satış aracılık, enerji üretim, elektrik üretim projeleri, epdk mevzuat, epdk lisansları, elektrik enerjisi, yenilenebilir enerji üretim proje danışmanlık hizmetleri…

Enerji Projeleri kamulaştırma lisans mevzuat yatırım geliştirme konularında hizmet vermekteyiz.

Tel:  (0312)  – 232 45 16 – 232 45 03

 

http://www.enerjidanismanlik.org

http://www.baskentmuhendislik.com